Inhoudsopgave

ARTIKEL 1 - Definities 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 - Overeenkomst

ARTIKEL 4 - Prijzen en betaling 

ARTIKEL 5 - Aanbiedingen

ARTIKEL 6 - Levering en uitvoering

ARTIKEL 7 - Herroepingsrecht

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 9 - Retourrecht

Artikel 1 Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

          1     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

      All Shades
        IBAN: NL39 SNSB 8834 1419 54  
        info@allshades.nl
         
         BIC: SNSBNL2A
         KvK: 71240217
         Btw: NL001610765B32

         2     Consument: De persoon die een overeenkomst (ook op afstand) aangaat met All shades

          3     Dag: Kalenderdag.

          

Artikel 2 Toepasselijkheid:

–        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van All Shades en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen All Shades en consument.

–        Is er door consument opdracht gegeven aan All Shades om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is voor partijen (koop op afstand).

–        Door het gebruik van de internetsite van All Shades en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite van All Shades

Artikel 3 Overeenkomst:

–        De overeenkomst tussen consument en ondernemer komt tot stand op het moment van aanvaarding van het product/haarwerk en het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden. Dan wel schriftelijk als elektronisch.

–        Op de overeenkomst tussen de ondernemer en consument waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 4 Prijzen en Betaling:

–        Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

–        Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

–        Indien de consument zich niet in Nederland bevindt, is de consument verantwoordelijk voor de eventueel 

          verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Artikel 5 Aanbiedingen:

–        Alle aanbiedingen van All Shades zijn vrijblijvend.

–        Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product

Artikel 6 Levering en uitvoering

–        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan All Shades kenbaar heeft gemaakt. 

–       All Shades zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestellingen 

          alsmede bij de uitvoering van de bestelling van producten.

–        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de consument.

Artikel 7 Herroepingsrecht:

–        Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte kosten en/of kosten voor 

          terugzending voor zijn rekening.

–        Herroepingsrecht is niet van toepassing op aanbiedingen.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht:

1        De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3.

2        waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 

3        clip-ins, closure, frontal, geopende en/of gebruikte Haarbundels. 

Artikel 9 Retour recht;

–        Het retourrecht wordt wegens hygiënische redenen uitgesloten voor haarbundels, closure, frontals en clip-ins

–        Het retourrecht is niet van toepassing op aanbiedingen.